Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Hoạt Ngục Hiện Hình Ký Ngọc Chiếu

Hoạt Ngục Hiện Hình Ký Ngọc Chiếu

Đại Đạo vận hành, không thiên không lệch, thế nhân hành đạo, Trung dung làm trọng. Nếu có lòng riêng tư tất Đạo bất thành, nhìn thấy Tu Sĩ trong thiên hạ trên đường tu Đạo tâm luôn có thay đổi thất thường bất định, làm cho con người lo lắng, Ân Trên từ bi, luôn tìm cách để tuyên hóa lòng người đạt hiệu quả nhất, mệnh Thánh Đường Chánh Loan linh du “Hoạt Ngục” thuật lại tình hình rõ ràng khi thấy được .......

Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn

Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn

Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tý tức năm 2008. Tại trung tâm đạo vụ Phát Nhất Sùng Đức. Cung kính thỉnh xin Lão Mẫu ban lời huấn kết duyên -  CHƯ Phật diệu lý giác chơn tông -  VẠN pháp qui nhất khải mê mông - THIÊN diễn chân biệt mạc phóng túng - TIÊN kinh đỉnh lô luyện tinh anh. - THẦN thông kỳ thuật phi cứu cánh -  BỒ đề tâm pháp tham bổn dung - THÁNH đạo khai sáng thừa sứ mệnh - TÁT đà vô lượng dẫn nguyên đồng....

Báo Ân và Liễu Nguyện

Báo Ân và Liễu Nguyện

Nam Cực Tiên Ông nói: “Nhân sanh không thể không có Đạo, nếu như không có Đạo thì sẽ mất đi phương hướng.” Lại nói: “Nếu như các con không có trí tuệ thì sẽ quay cuồng theo mọi sự việc.” Điều này cho ta thấy, người có Đạo tất có trí tuệ, người thật sự có trí tuệ cũng chính là người có Đạo. Nhìn lại những lớp Pháp Hội không ngừng mà mở, các nước trên Thế giới đi khắp nơi khai hoang hạ giống......
 

Ân Sư Nói Về Ngũ Giới

Ân Sư Nói Về Ngũ Giới

Vào năm Nhâm Thân, Tến Công Hoạt Phật lâm đàn Từ Ân, giảng giải về ngũ giới, mỗi tháng một lần, năm lần mới giảng hết. Ngoài cách giảng giải tường tận tỉ mỉ về ngũ giới ( Sát, Đạo, Dâm, Vọng, Tửu) và rất nhiều lý niệm đúng đắn về tu Đạo, gợi mở cho mọi người phản tỉnh suy nghĩ. Đây là khuông phép tu hành của tu sĩ Bạch Dương, là đạo thân chúng ta không thể không biết.....

Địa Ngục Du Ký Tập 2

Địa Ngục Du Ký Tập 2

Tế Phật : Thế gian có một loại người bản thân không có tài cán gì, thấy người khác có tài năng bè đem lòng ghen ghét, đố kị, ngấm ngầm sử dụng mưu mô hiểm độc, bày trò thị phi, vạch lá tìm sâu, nói xấu, vạch khuyết điểm của người. Khi thấy kẻ khác tu Đạo không cùng tín ngưỡng với mình, thì bày trò phỉ báng dèm pha, cho nên bị sa xuống Địa Ngục Moi Tim này, cái hại đó là do lòng ghen ghét người hiền...

Địa Ngục Du Ký Tập 1

Địa Ngục Du Ký Tập 1

Nhớ thuở hỗn mang trời đất chưa chia, vũ trụ còn chung một khí, ban đầu hút khí từ vô cực, tiêu dao tự tại. Tới khi trời đất mở mang, nhờ chân khí của trung ương con giáng sinh. Ban đầu tính thiện nên lúc chết dễ trở về nơi chất phát ban đầu.Nhưng rồi bụi trần ngày càng phủ dầy nên tính thiện đã bị thay thế bằng tính ác, bởi vậy Trời bèn thiết lập Địa Ngục để làm chốn hối cải cho thanh tịnh...

Cá Tinh Hiển Hóa

Cá Tinh Hiển Hóa

Cá Linh: Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, các ngươi quá ích kỷ tự lợi rồi! Các ngươi được may mắn mở pháp hội như thế, ta không phục đâu! Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như thế, còn cái nợ mà các ngươi thiếu ta vẫn chưa trả  cho ta, các ngươi thật là đáng ghét! Ta hận các ngươi, các ngươi ăn thịt của ta, lột da của ta, nhai xương của ta để ..........

Bạch Dương Tổ Sư Lược Truyện

Bạch Dương Tổ Sư Lược Truyện

Thời kỳ mạt pháp, vạn giáo tề phát, người tu hành tuy nhiều, nhưng đắc pháp thì ít, nguyên do là không rõ chân Đạo, không gặp Minh Sư. Đại văn hào Hàn -Dũ viết: " Sư là người truyền Đạo, thọ nghiệp và giải hoặc cho học sinh, đó là thọ nghiệp sự, người thầy truyền nghề.Còn Đạo là tâm pháp chân truyền của  Thánh, Phật, chỉ có Minh - Sư mới có thể truyền. ......

Trung Nghĩa Đỉnh

Trung Nghĩa Đỉnh

Tam kỳ mạt kiếp, phong khí thế gian suy đồi, LÃO MẪU giáng đạo, cứu độ vạn dân, Thần Đạo thiết giáo, Đại Đức đôn hóa, Chư Phật hộ trì, Vạn Tiên trợ đạo; Thiên Nhân hợp nhất, Thần Và Người cùng làm. Đệ Tử Bạch Dương gặp được cơ duyên mang tính chất độc đáo này, có thể cảm thông với thiên tâm, hiểu rõ ý trời, mọi người hết lòng, liễu nguyện, chắc chắn thực hiện được thế giới đại đồng......

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.