Thư Viện Kinh Điển

Đạo đức tức là Lý, không hiểu Lý há có thể tu Đạo. Cho nên muốn tu Đạo trước tiên phải hiểu lấy Lý.  Hiểu Lý không có gì khác, chỉ là hai chữ “nghi vấn”, có nghi thì phải vấn, tức là có chỗ ko hiểu thì phải hỏi. Nhưng phần đông người đều sỉ hạ vấn, cho nên càng nghi thì lại càng mê, mê mà không ngộ thì rời Đạo càng xa.

Thư Viện Kinh Điển

Tại Sao Phải Hiến Hương Đảnh Lễ

Tại Sao Phải Hiến Hương Đảnh Lễ

Mỗi ngày hiến hương là muốn các con Sám Hối. Đừng xem nhẹ việc khấu đầu, có việc gì muốn cầu, thì khấu đầu là linh ấn nhất. Vì vậy các con phải siêng năng khấu đầu, có như vậy thì nghiệp chướng oan khiếm từ từ sẻ được trả xong. Khấuu đầu cũng như đang khấu cửa Trời vậy, trong lúc khấu đầu thì chúng ta....
 

Tiếng Lòng Của Khí Thiên Thần

Tiếng Lòng Của Khí Thiên Thần

Thái Phủ Thiên Tuế lần thứ nhất lâm đàn hiển hoá. Thái Phủ Thiên Tuế tuy là Khí Thiên Thần, vì chưa cầu Đạo nên cũng không thể siêu sanh liễu tử. Vị ấy tại phàm trần chỉ làm qua nhiều việc thiện, sau khi chết được thọ phong hưởng thụ phúc báo nhang khói nhân gian mấytrăm năm, phúc tận rồi cũng phải luân hồi đến ....
 

Thiên Đức Lão Nhân Từ Huấn

Thiên Đức Lão Nhân Từ Huấn

THIÊN ĐỨC LÃO NHÂN TỪ BI.Tính địa cầu hỗn độn biết bao phiên.Xem chúng sanh tai kiếp khổ liên miên.Chưởng Thiên Ngục luật lệ chưa từng phá Phẫu Thiên Cơ hiệp trợ bàn thu viên. Miễn lễ! Mời ngồi. (Đa tạ Tiên Phật từ bi!). Thời tiết có lạnh không? Có làm biếng bước ra khỏi cửa không? (Không có). Có làm biếng đến đây nghe đạo lý không? (Không có). 

Thiên Đàng Du Ký

Thiên Đàng Du Ký

Sách nói: “Vật có gốc ngọn, việc có đầu đuôi, biết chỗ trước sau, ắt gần Đạo vậy”. Con người từ đâu tới, chết rồi đi về đâu? Các bậc Thánh triết xưa nay đức trùm Trời Đất, đạo quán cổ kim, hẳn là biết rõ việc Trời Đất Quỷ Thần, cho nên mới thay Trời truyền đạo diệt trừ nghi hoặc, giải rõ mê lầm để cho nhân loại thấu tỏ lẽ sống chết......

Quá Trình Cầu Đạo Của Hiên Viên Hoàng Đế

Quá Trình Cầu Đạo Của Hiên Viên Hoàng Đế

Hiên Viên Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Ông ấy vốn là người hiền lành, một lòng mọt dạ tu Đạo, đã từng đi khắp nơi truyền Sư và đã từng bái 72 vị Cao Tăng, nhưng mỗi vị Sư đều chỉ biết pháp trụ thế, chớ không biết được pháp xuất thế. Ý là chỉ biết ở đời nên làm thế nào mới được phước báo kiếp sau, còn về ......

Ông Táo

Ông Táo

Quyển Sinh Mạng Chi Quang (Nguồn Sáng Của Sinh Mạng) cònđược xem là quyển sách của mọi gia đình, trong sách có ghi chép những việc thường thức trong nhà, phương pháp gìn giữ sức khỏe, các thức hòa hợp giữa vợ chồng cùng những lý luận chân thật mà mọi người chưa từng bàn luận sâu sắc.

Nhân Quả Báo Ứng và Lục Đạo Luân Hồi

Nhân Quả Báo Ứng và Lục Đạo Luân Hồi

1) Vì sao gọi là nhân quả? Nhân tức là nguyên nhân; quả chính là kết quả.
2) Vì sao gọi là báo ứng? Sở dĩ gọi là báo ứng, đó chính là từ ‘nhân’ mà kết thành ‘quả’, rồi ‘quả’ lại là‘nhân’ để sanh quả khác, đó chính là sự hồi báo.Trong nhân có quả, trong quả có nhân; một nhân sanh ra nhiều quả.....
 

Nhân Gian Du Ký

Nhân Gian Du Ký

Phàm chân lý được duy trì là nhờ hành giả kiên nhẫn giữ gìn đạo đức, người đời vì mê hoặc nên phần đông bỏ thanh tịnh chạy theo động loạn, khiến bị sóng tửu sắc cuốn trôi vào biển khổ trầm luân, những kẻ sa cơ lỡ bước này kể sao cho xiết. Nay đệ tử Thánh Hiền Đường chịu khổ cực phát tâm ấn hành tạp chí Thánh Hiền là cốt .....

 

Minh Tâm Phục Thiện

Minh Tâm Phục Thiện

Tâm là chủ tể của vạn hóa. Nho giáo nói: Tồn tâm. Đạo giáo nói: Dưỡng tâm. Thích giáo nói: Minh tâm. Tam giáo đều lấy tâm là Đạo. Tâm có nhân tâm và Đạo tâm, nên có sự phân biệt giữa “duy vi” và “duy nguy”. Người sau không được chân truyền, chỉ biết Đạo ở nơi tâm mà không rõ Tâm ở đâu. Thường chắp lấy cái tâm bằng .....

Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục

Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục

Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? " Đạo" là chân lý của Vô - Cực, khi được Trời phú cho con người thì gọi là linh - tánh. Cái linh - tánh này vốn thuần thiện vô ác, trong trắng vô nhiễm, do nguyên - nhân lạc xuống hậu - thiên, phải chịu khí - bỉnh câu thúc, bị vật dục che lấp, làm cho cái tánh vốn sáng suốt lại bị  nhiễm ngầm trong mê muội, tuy có tồn tại nhưng không biết là có tồn tại, chỉ biết .....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.