Ông Táo

Quyển Sinh Mạng Chi Quang (Nguồn Sáng Của Sinh Mạng) cònđược xem là quyển sách của mọi gia đình, trong sách có ghi chép những việc thường thức trong nhà, phương pháp gìn giữ sức khỏe, các thức hòa hợp giữa vợ chồng cùng những lý luận chân thật mà mọi người chưa từng bàn luận sâu sắc.

Ông Táo

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakRmtsQmFIVDRSSEk/view?usp=sharing&resourcekey=0-GZwKWkwJXE9xWynx65Xogg

Lượt xem: 5,450
noi-long-cua-nguoi-con-tu-si-bach-duong

Thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi viết lời tựa như sau: Trước tiên Thầy sẽ giảng thuật về Tam Bảo Tâm Pháp, làm thế nào để thực hành vào trong cuộc sống hằng ngày, nếu muốn mang Tam Bảo Tâm Pháp thực hành vào đời sống rất đơn giản, đầu tiên nên hỏi bản thân đã thực hiện công việc này chưa? Tất cả những cách làm của chính mình và tạp tánh đã thay đổi chưa?Khi vấn đề xảy ra, thì nên dùng tánh để giải quyết chứ....
 

Lượt xem: 2,140
bach-duong-to-su-luoc-truyen

Thời kỳ mạt pháp, vạn giáo tề phát, người tu hành tuy nhiều, nhưng đắc pháp thì ít, nguyên do là không rõ chân Đạo, không gặp Minh Sư. Đại văn hào Hàn -Dũ viết: " Sư là người truyền Đạo, thọ nghiệp và giải hoặc cho học sinh, đó là thọ nghiệp sự, người thầy truyền nghề.Còn Đạo là tâm pháp chân truyền của  Thánh, Phật, chỉ có Minh - Sư mới có thể truyền. ......

Lượt xem: 2,017
tieng-long-cua-khi-thien-than

Thái Phủ Thiên Tuế lần thứ nhất lâm đàn hiển hoá. Thái Phủ Thiên Tuế tuy là Khí Thiên Thần, vì chưa cầu Đạo nên cũng không thể siêu sanh liễu tử. Vị ấy tại phàm trần chỉ làm qua nhiều việc thiện, sau khi chết được thọ phong hưởng thụ phúc báo nhang khói nhân gian mấytrăm năm, phúc tận rồi cũng phải luân hồi đến ....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.