Thư Viện Kinh Điển

Lượt xem: 31
quan-thanh-de-quan-phuc-ma-chan-kinh-giang-giai

Quan Thánh Đại Đế phụng Mẫu chỉ đích thân giáng lâm Bạch Dương Phật Đường, mượn cây bút ngọc và sa bàn, phi loan hiển hóa mà giáng xuống một bộ “Phục Ma Chân Kinh”, để cáo giới và cổ vũ các chân tu Phật tử, phải thành tâm cẩn ý mà tụng chân kinh này

Lượt xem: 720
te-cong-hoat-phat-cuu-the-chan-kinh-giang-giai

“TẾ thế quần sanh chiếu tam thiên
CÔNG chánh vô tư khả đạt thiên
HOẠT dụng Chơn Kinh truyền vạn thế
PHẬT pháp vô biên hóa đại thiên”.

Lượt xem: 559
hoang-mau-huan-tu-thap-gioi

Một làn gió nhẹ thoáng lướt qua

Mây lành kéo tụ lòng dạt dào

Mây màu từng đám kim quang hiện

Tiên Phật dần dần hạ Thiên-Thai

Lượt xem: 1,372
kinh-dien-tri-tung
Lượt xem: 1,920
tam-bao-tam-phap-1

Tam bảo là ba món báu vật khi cầu Đạo Điểm Truyền Sư đã thay mặt hai vị Minh Sư truyền thọ cho ta. Báu vật là vật quý giá trên thế gian, nhưng tam bảo ta cầu được không phải là ngọc ngà châu báu......

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.