Đạo Nghĩa Căn Bản

Trong thời kỳ chưa phổ độ, người tu Đạo nhiều mà đắc Đạo ít, nguyên do là không gặp Minh Sư và Chân Đạo. Nay đương thời kỳ Bạch Dương, Thượng Đế từ bi giáng Đạo, đại khai phổ độ, tại gia hay xuất gia đều có thể đắc Đạo mà tu thành chánh quả. Từ lúc ân sư Tế Công Hoạt Phật và Nguyệt Tuệ Bồ Tát đồng lãnh Thiên Mệnh phổ độ Tam Tào đến nay,tuy chỉ một giáp tý, nhưng Đại Đạo đã được phổ....
 

Đạo Nghĩa Căn Bản

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakRmtja2x1NXZlYVE/view?usp=sharing&resourcekey=0-FqIriWnRXJbVzZoXXwC80w

 

 

Lượt xem: 3,235
dao-mach-truyen-thua-luc

“Đạo ta phải được hành ra, mới gọi là đạo”, vạn pháp quy nhất, nhất qui về chúng sanh, nhất qui về Đạo, nhất chính là Đạo, vạn pháp chính là phải được sinh ra. Sỡ dĩ đạo phải được hành ra chính là phải phổ độ chúng sanh, là vì chúng sanh. Cho nên vạn pháp là phải được sử dụng trên mình chúng sanh, mới không bị mất chỗ pháp. Nếu như không sử dụng trên mình chúng sanh......
 

Lượt xem: 5,188
dao-thong-kim-tuyen-va-tu-dao

Ở giữa Trời Đất vũ trụ bao la, mọi việc đều không thoát khỏi cái “Lý”, vật nào cũng có cái “Đạo” của nó, như vậy chính là cái phép tắc trong thiên nhiên, huống hồ chi sự lưu truyền của Đạo mạch, cũng có những số lý của thiên nhiên, quyền hành về cái “sanh” và cái “tử” trong vũ trụ. Lão tử có nói: “Đại Đạo vô hình sinh dục Thiên Địa, Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, Đại Đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ......

Lượt xem: 3,312
chan-nghia-tu-dao-ban-dao

Sự khác biệt giữa Đạo và Giáo: Các vị đao thân, chúng ta sanh vào lúc tam kỳ mạt kiếp, đại khai phổ độ, may gặp Minh Sư và đắc Thiên Đạo, bảng Trời ghi danh, chúng ta là con cái Lão Mẫu, đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, có thể thay Trời tuyên hóa, phổ độ chúng sanh, là việc vinh quang biết bao! Khi Cầu Đạo Điểm Truyền Sư nói: Thầy tạm đặt Phật quy, người Cầu Đạo phải có một chút tiền công đức bày tỏ ý ....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.