Viên Giác Thiển Ngôn

Thiên Đạo là con đường quy về Thiên Đường của phật tính. Con người chúng ta trước khi ra đời, đều là một luồng linh tính sống ở Lý Thiên. Lý Thiên là quê hương của linh tính. Con người chúng ta trước lúc linh tính đầu thai xuống Trần Gian làm người, từ một con đường chính mà đến, mãi đến tuổi già thọ tận muốn rời khỏi thế gian.......

Viên Giác Thiển Ngôn

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/1YUPwOdhtohd9QiVj9q0uoGJ7cC8xmn2u/view?usp=sharing

Lượt xem: 2,983
tin-den-tu-ly-thien

Chúng ta đều biết cuộc đời 『Vô thường』, nhưng chỉ có trải qua mới biết được sự vô tình và đáng sợ của nó ; chúng ta đều hiểu rõ sự quảng đại vô bờ của Thiên Ân Sư Đức, nhưng cũng chỉ có thể nghiệm qua rồi mới thấu hiểu được sự to lớn của nó, không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt, sự cảm động sâu sắc làm rung động lòng người . Mỗi lần nhớ đến tình thương của Thầy Tế Công và lời dặn từ bi của Thầy.....
 

Lượt xem: 7,517
thien-phat-vien-du-ky

Thiên vận cấp bách như lửa đốt tận chân mày, người mê muội không được yên tĩnh do tai kiếp tại hồng trần, có ai thoát khỏi được phiền não; ông trời dụng tâm rất từ bi, dẫn dắt ngao du một phen Thiên Đàng, Địa Ngục, đã cho biết những tình cảnh trong đó, những Phật tử đã cầu đắc Đại Đạo, đại khái có điểm níu kéo được, nhưng nói về cứu cánh, muốn ngộ ra e rằng khó khăn; có “Minh Sư” ......

Lượt xem: 4,971
nhan-thuc-thien-thoi

Con người có sinh, lão, bệnh tử, vạn vật có thành trụ hoại không, vạn vật có khởi đầu cũng có kết thúc, những điều này đều nằm trong sự tuần hoàn của khí số, vạn sự vạn vật, Nhật, Nguyệt, Tinh, sự vận hành của thời gian, quần thể con người, vạn vật cùng nhau sinh tồn, tương dung không tương tàn, cũng chính vì có tác dụng của Đạo. (Đạo Trí Độ Luân) mang sự thành lập của thế giới Thiên Địa, cho đến sự hủy hoại không vô.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.