Quá Trình Cầu Đạo Của Hiên Viên Hoàng Đế

Hiên Viên Hoàng Đế là tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Ông ấy vốn là người hiền lành, một lòng mọt dạ tu Đạo, đã từng đi khắp nơi truyền Sư và đã từng bái 72 vị Cao Tăng, nhưng mỗi vị Sư đều chỉ biết pháp trụ thế, chớ không biết được pháp xuất thế. Ý là chỉ biết ở đời nên làm thế nào mới được phước báo kiếp sau, còn về ......

Quá Trình Cầu Đạo Của Hiên Viên Hoàng Đế

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakNWZxYzhUNkpPd2s/view?usp=sharing&resourcekey=0-4VAZtnGKcCmGYszlvQ3a9A

Lượt xem: 3,336
thai-thuong-cam-ung-thien

Trong thời đại văn-minh, phần đông người chỉ tin vào khoa-học, nên sống thiên về vật chất hơn là tinh-thần, thậm chí phủ nhận sự hiện hữu của tâm- linh, cho lời nói của Thánh-Hiền là cổ-hủ, lỗi thời, quan niệm về cang-thường luân-lý nhạt dần.Vì danh lợi mà quên đi nhân nghĩa, vì tham vọng cá nhân mà đi đến chỗ vị kỷ hại người....gia đình vì thế bất hòa, xã hội vì thế mà loạn.....
 

Lượt xem: 1,438
hoang-mau-ket-duyen-huan

Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tý tức năm 2008. Tại trung tâm đạo vụ Phát Nhất Sùng Đức. Cung kính thỉnh xin Lão Mẫu ban lời huấn kết duyên -  CHƯ Phật diệu lý giác chơn tông -  VẠN pháp qui nhất khải mê mông - THIÊN diễn chân biệt mạc phóng túng - TIÊN kinh đỉnh lô luyện tinh anh. - THẦN thông kỳ thuật phi cứu cánh -  BỒ đề tâm pháp tham bổn dung - THÁNH đạo khai sáng thừa sứ mệnh - TÁT đà vô lượng dẫn nguyên đồng....

Lượt xem: 2,045
ong-tao

Quyển Sinh Mạng Chi Quang (Nguồn Sáng Của Sinh Mạng) cònđược xem là quyển sách của mọi gia đình, trong sách có ghi chép những việc thường thức trong nhà, phương pháp gìn giữ sức khỏe, các thức hòa hợp giữa vợ chồng cùng những lý luận chân thật mà mọi người chưa từng bàn luận sâu sắc.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.