Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn

Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tý tức năm 2008. Tại trung tâm đạo vụ Phát Nhất Sùng Đức. Cung kính thỉnh xin Lão Mẫu ban lời huấn kết duyên -  CHƯ Phật diệu lý giác chơn tông -  VẠN pháp qui nhất khải mê mông - THIÊN diễn chân biệt mạc phóng túng - TIÊN kinh đỉnh lô luyện tinh anh. - THẦN thông kỳ thuật phi cứu cánh -  BỒ đề tâm pháp tham bổn dung - THÁNH đạo khai sáng thừa sứ mệnh - TÁT đà vô lượng dẫn nguyên đồng....

Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakeDBCbzJtR2lRa2s/view?usp=sharing&resourcekey=0-oOvTt4V14MKdfKj90Ev_3w

Lượt xem: 7,117
thien-phat-vien-du-ky

Thiên vận cấp bách như lửa đốt tận chân mày, người mê muội không được yên tĩnh do tai kiếp tại hồng trần, có ai thoát khỏi được phiền não; ông trời dụng tâm rất từ bi, dẫn dắt ngao du một phen Thiên Đàng, Địa Ngục, đã cho biết những tình cảnh trong đó, những Phật tử đã cầu đắc Đại Đạo, đại khái có điểm níu kéo được, nhưng nói về cứu cánh, muốn ngộ ra e rằng khó khăn; có “Minh Sư” ......

Lượt xem: 4,437
dao-chanh-ly-chanh-thien-menh-chanh

Xét tới trận động đất lớn ngày 5/12 ở Tứ Xuyên và đợt khí lưu dịch thất thường 502 ở Miến Điện tạo nên việc vô số chúng sanh bị mất đi linh tánh. Do vậy “siêu bạt hiển hóa kỳ tích” càng khiến cho những người hữu giác hữu tình như chúng ta tin chắc là sự giáng sinh của kiếp này có thể may mắn gặp đúng lúc thời kì mạt kiếp. Như trong “Di Lặc cứu khổ chân kinh” có nói: “Lão Mẫu giáng hạ thông thiên chú, dụng tâm trì niệm.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.