Từ Huấn

Những Lời Từ Bi của Tiên Phật

Từ Huấn

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGÔN

“Đạo → Đường”, “Đạo” → Đạo lý, Chân lý, Chánh pháp ”....

Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức

Lão Điểm Truyền Sư truyền đạt tin tức

Khu Trực Quý của trung tâm đạo trường...

Tiên Phật Từ Huấn_02- THẤU TỎ THẾ GIAN KHÔNG PHẢI NƠI Ở LÂU DÀI

Tiên Phật Từ Huấn_02- THẤU TỎ THẾ GIAN KHÔNG PHẢI NƠI Ở LÂU DÀI

Thế giới có khổ, có sướng, nhưng khổ nhiều hơn sướng, trong tháng ngày cực khổ con người ta sẽ thức tỉnh và nhận ra rằng 『Giác Ngộ Thế Gian Không Phải Là Nơi Ở Lâu Dài...

NAM HẢI CỔ PHẬT TỪ BI - HẠ CHÌM ĐẮM, LẤY ĐẠO VIỆN TRỢ

NAM HẢI CỔ PHẬT TỪ BI - HẠ CHÌM ĐẮM, LẤY ĐẠO VIỆN TRỢ

Các Đồ Nhi biết không? Chúng ta đến với nhân gian này ngay thời điểm này, ngay đúng lúc này cần phải trợ Đạo....

Tiên Phật Thánh Huấn-01

Tiên Phật Thánh Huấn-01

TIÊN PHẬT THÁNH HUẤN

101 Điều Dặn Dò Của Thầy

101 Điều Dặn Dò Của Thầy

Thời kì quan trọng mạt hậu, đối với việc khai sáng Đạo trường, thủ và thành cần phải vận dụng cùng một lúc. Nhưng không thể chấp thủ một vài danh tướng hay chỉ gìn giữ một địa phận nào đó. Có một chút ý nguyện nhân từ, Trời cao sẽ xoay chuyển tạo ra […]

NAM BÌNH ĐẠO TẾ TỪ BI

NAM BÌNH ĐẠO TẾ TỪ BI

Cổ nhân nói: "Tu bàn tích lũy công đức, đắc được liên đài..........

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.