TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài. Không noi tinh thần tiên phật, bái phật chỉ có thể bái hình tướng. Không biết tu hành chân nghĩa, truyền thừa chỉ có thể truyền hình thức. Không trọng bồi dưỡng hàng ngày, phát tâm chỉ có thể phát nhất thời. Không biết phật pháp bình đẳng, thành toàn chỉ có thể thành đối lập. Không giữ bổn tâm thành ý, liễu nguyện chỉ có thể liễu thói đời. Không bỏ ngã chấp ngã tướng, bồi đức chỉ có thể bồi phước điền. Không quán thiên thời địa lợi, bàn đạo chỉ có thể bàn thủ tục.

Lượt xem: 88
tien-phat-tu-bi-oan-nghiet
Trên đời có nợ tiền tài - nợ oan nghiệt, nợ ...
Lượt xem: 187
chieu-sang-sinh-menh-chan-thien-my-te-cong-hoat-phat-tao-quoc-cuu-dai-tien-tu-huan-
Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.