TIÊN PHẬT TỪ BI : OAN NGHIỆT

Trên đời có nợ tiền tài - nợ oan nghiệt, nợ ...

TIÊN PHẬT TỪ BI : OAN NGHIỆT

TIÊN PHẬT TỪ BI : OAN NGHIỆT Trên đời có nợ tiền tài - nợ oan nghiệt, nợ tiền tài ắt phải đòi, nợ oan nghiệt ắt phải báo. Tục ngữ nói: “Thiếu nợ phải trả nợ, giết người phải đền mạng”, đây là quy luật tự nhiên. Con người sinh ra trên thế gian, sinh tử luân hồi, không tránh khỏi tạo vô số tội nghiệt, thiếu vô số nợ oan nghiệt. Phàm là phạm giới luật, thì mang trên mình nợ oan nghiệt, nợ oan nghiệt tùy thuộc lớn nhỏ, phải xem vi phạm giới luật nặng hay nhẹ. Nặng nhất là nghiệp sát sinh gây ra oan nghiệt, nợ sát sinh gây tạo oan nghiệt tuyệt đối không thể trốn thoát, dẫu cách 3 hay 5 đời - trải qua trăm năm cách xa nghìn trùng thiên lí, tất cũng đòi cho kỳ được. Nay đến tam kỳ mạt kiếp, nợ oan nghiệt trong mấy vạn năm nhất loạt đòi hết, tuy kiếp trước có thể trốn thoát, thế nhưng kiếp này quyết không thể trốn. Vì thế hiện nay hỏa hoạn lũ lụt - chiến tranh - dịch bệnh - đói khát, vô vàn kiếp nạn ập đến không dứt. Khiến tâm thần hoảng hốt - trông thấy quỷ yêu và hiện tượng quái dị xuất hiện không ngừng, đây đều do nợ oan nghiệt siết chặt - đền trả quả báo duyên oan nghiệt. Đời này, duy chỉ có mau chóng tu hành mới thoát khỏi hạo kiếp, nếu không quả thực khó tránh khỏi. Thế nhưng pháp môn tu hành khác nhau, có người tụng kinh ngồi thiền, có người phóng sinh bố thí tiền của, có người ăn chay niệm Phật, phương thức tu hành hoàn toàn khác biệt. Tuy là việc thiện, song không thể siêu sanh liễu tử, có chăng cũng chỉ tiêu trừ nạn tai, thuộc trung thừa và hạ thừa, không thể siêu Phàm nhập Thánh, lại chẳng thể tiêu trừ hết nợ oan nghiệt. Nếu muốn đạt đến cảnh giới tối cao, phải cầu đạo chân chánh, thụ Minh Sư chỉ điểm, đắc Nhất Quán tâm truyền. Dũng mãnh tinh tấn - tuyên truyền giáo hóa sâu rộng - tiếp dẫn nguyên thai Phật tử - lập nhiều công đức, mới có thể tiêu trừ oan trái - vượt qua kiếp nạn, một lòng thanh tĩnh không lụy phiền. Cần biết rằng “Chơn Đạo, oan nghiệt sẽ cấp bách đến đòi”, không đắc Chân Đạo, oan nghiệt còn có thể trì hoãn, một khi đắc được Chân đạo, nợ oan nghiệt sẽ tức tốc đến đòi. Ví như việc phàm tình - sự nghiệp càng tiến triển thuận lợi, thì chủ nợ sẽ càng khẩn trương. Người tu đạo sau khi đắc đạo, khó tránh khỏi không phát sinh sự giày vò, điều thiết yếu là cần thấu tỏ chân lí - thấu tỏ oan nghiệt, bất luận bị giày vò tàn khốc đến đâu, cũng luôn nêu cao tinh thần vô uý (không sợ hãi), nỗ lực tu hành tiến về phía trước, kết quả sẽ đạt được thành tựu.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.