CHIẾU SÁNG SINH MỆNH CHÂN THIỆN MỸ (Tế Công Hoạt Phật - Tào Quốc Cữu Đại Tiên từ huấn)

Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn....

CHIẾU SÁNG SINH MỆNH CHÂN THIỆN MỸ (Tế Công Hoạt Phật - Tào Quốc Cữu Đại Tiên từ huấn)

CHIẾU SÁNG SINH MỆNH CHÂN THIỆN MỸ (Tế Công Hoạt Phật - Tào Quốc Cữu Đại Tiên từ huấn) Này, sinh mệnh có kết thúc, năm tháng có giới hạn, hoa nở chóng tàn, bốn mùa thay đổi, hết đông đến xuân, có co có duỗi, có lên có xuống, lặp đi lặp lại, từ xưa đến nay không ai có thể tránh khỏi? Tuy nhiên hình tướng bề ngoài cuối cùng cũng hủy hoại. Cho nên quân tử có đức, an thân lập mệnh, bên trong hết sức nhân từ, hết sức chân thành, hết sức thiết thực, luôn nghĩ đến chúng sanh nên tinh tế, noi theo thánh hiền nên sâu sắc, suy nghĩ trong sáng, lời nói đáng tin, chí hướng cao cả, trọng trách như núi. Thánh vương giác ngộ trong ngoài đều bình đẳng, phong thái nhân từ, giác thiện theo tự tính viên mãn, quán bồ đề thụ hạ, suất tính kiến như lai, thường xuyên bồi dưỡng, tình thương tỏa khắp, buông xuống chấp chước, độ lượng như biển cả, từ tâm lan tỏa ngàn dặm, cuộc đời tỏa hào quang. Tự tính vô tà, giống như người tu, bên trong hàm dưỡng đức tuệ, bồi dưỡng tâm tính vốn có, nhìn thấy mọi thứ đều đẹp, thấy điều tốt không thấy điều xấu, ngợi khen điều tốt, không rao điều xấu. Cho nên nội tâm trong sáng, không trái đạo lý, sánh với lòng nhân của người quân tử. Suy nghĩ hành động hợp với đạo, ngôn hành đi đôi, tề trang trung chánh, vỗ về dìu dắt, thương xót giúp đỡ, yêu điều thiện lành; ngược lại điều thiện muốn người biết thì không phải chân thiện, điều ác sợ người biết tức là đại ác. Điều hòa bát âm, hành ngũ thường, phát tâm xây dựng nhân gian tịnh thổ chân thiện mỹ, để cho sinh mệnh tỏa sáng, tuệ mệnh trường tồn.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.