TIÊN PHẬT TỪ HUẤN VỀ ĐẠI DỊCH

Trận ôn dịch đợt này, Tiên Phật khích lệ chúng ta phải ăn chay....

TIÊN PHẬT TỪ HUẤN VỀ ĐẠI DỊCH

TIÊN PHẬT TỪ HUẤN VỀ ĐẠI DỊCH Trận ôn dịch đợt này, Tiên Phật khích lệ chúng ta phải ăn chay, những ai chưa cầu đạo thì hãy nhanh chóng cầu đạo, khấu đầu nhiều, tụng kinh, và đem công đức tụng kinh, khấu đầu hồi hướng lại cho nghiệp lực của chúng sinh. Bởi vì mỗi một đợt kiếp số đều là do cộng nghiệp của chúng sinh đã chín muồi tạo thành. Muốn giúp giáng thấp tai kiếp, thì cách duy nhất là hồi hướng công đức. Chớ có xem nhẹ công đức mà khấu đầu sản sinh ra, chỉ cần là khi khấu đầu thành tâm kính ý, phát ra niệm lành, thì sức mạnh của loại năng lượng tích cực này là không thể nghĩ bàn đấy. Trong dịp tết, đạo trường Phát Nhất Thiên Ân cung thỉnh Tiên Phật khai sa, đối với virus Corona Vũ Hán, Tiên Phật có từ bi chỉ thị : Dịch cúm khởi tàn hại chúng sinh Duy sợ trai giới, thắp “minh đăng” Người ăn chay thì có thể tránh Thắp “minh đăng” nghĩa là khai quang cầu đạo. Tiên Phật cũng khích lệ mọi người gần đây nhất nên thường về Phật đường khấu đầu, cùng nhau đem công đức hồi hướng, cầu Lão Mẫu từ bi thâu thần ôn dịch trở về. Hy vọng mọi người đều có thể bình an vượt qua trận dịch này. Hoạt Phật Ân Sư từ bi rằng hiện này Thiên thời khẩn cấp, thiên tai nhân hoạ khắp nơi nơi. Lòng người hoang mang đến cực kì, mọi người phải mau mau tu Chơn, cách duy nhất chính là phải thật lòng sám hối, liễu nghiệp, chân tu thật luyện định sẵn phương châm. Thế gian thời nay bị virus phi phàm xâm hại, mỗi người cần phải tự tâm tu định tịnh an thần. Nếu các đồ nhi chơn tu thì có thể miễn dịch, có thể miễn tai hoạ này. Mỗi cái đều có nhân trước quả sau, chớ có mà khủng hoảng tinh thần. Hãy giữ cho tâm tịnh hợp trung đạo, chế tâm tại một chỗ. Tâm vô vi chân thật tu hành thì tự nhiên sẽ bình an. Ngày 31 tháng 1 tổ Phát Nhất linh Ẩn liên hợp kết duyên, thầy Tế Công từ bi khích lệ đối với tai hoạ dịch bệnh lần này rằng mọi người cần phải phát nguyện lành cầu xin ơn trên ngừng tai hoạ dịch bệnh. Mọi người cần phải sám hối, cảm ân, lắng lòng tĩnh tâm suy nghĩ phản tỉnh, phải làm cân bằng lại trường khí của trời đất, dùng lòng chí thành khấu đầu để hồi hướng, trưởng dưỡng chánh khí và tấm lòng từ bi.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.