TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ 1

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ 1

TẾ CÔNG HOẠT PHẬT TỪ NGỮ Không biết tâm pháp Tổ Sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài. Không noi tinh thần Tiên Phật, bái Phật chỉ có thể bái hình tướng. Không biết tu hành chân nghĩa, truyền thừa chỉ có thể truyền hình thức. Không trọng bồi dưỡng hàng ngày, phát tâm chỉ có thể phát nhất thời. Không biết phật pháp bình đẳng, thành toàn chỉ có thể thành đối lập. Không giữ bổn tâm thành ý, liễu nguyện chỉ có thể liễu thói đời. Không bỏ ngã chấp ngã tướng, bồi đức chỉ có thể bồi phước điền. Không quán thiên thời địa lợi, bàn đạo chỉ có thể bàn thủ tục.

Lượt xem: 1,488
te-cong-hoat-phat-quang-ket-thien-duyen

Lúc người khác làm bất cứ việc gì, khi làm không được trọn vẹn, chúng mình giúp họ làm trọn phần nào, như vậy không chỉ trọn vẹn mình, mà cũng là trọn vẹn người khác.

Lượt xem: 868
thien-thoi-va-tu-hanh

Tục ngữ xưa có câu: “Xuất hành phải xem thời tiết, tu hành phải xem thiên thời, muốn ứng dụng là ứng dụng ngay, đừng nên do dự”.

Tu hành cứ là do dự mãi, không có lập trường, thường sẽ mất đi cơ hội làm việc gì cũng sẽ chẳng thành. Do đó, “làm việc thiện phải mau mau tiến hành”, nào chỉ là làm việc thiện, mọi thứ có bổ ích đối với việc sanh tử đại sự là phải hành động ngay.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.