NAM BÌNH ĐẠO TẾ TỪ BI

Cổ nhân nói: "Tu bàn tích lũy công đức, đắc được liên đài..........

NAM BÌNH ĐẠO TẾ TỪ BI

NAM BÌNH ĐẠO TẾ TỪ BI Cổ nhân nói: "Tu bàn tích lũy công đức, đắc được liên đài." Nay thời kỳ mạt hậu, Bạch dương tu sĩ phò tá đại đạo, nêu chánh tông để phò trợ trung nghĩa, giữ trung chánh để hành nhân đức. Cho nên, hiện nay tuyển chọn tinh anh để lập gương Mẫu tu bàn trong hồng trần mênh mông, từ đó hành đạo chánh nhân quân tử. Việc nhỏ bắt đầu từ bản thân, chánh tâm tu thân, xây dựng mẫu mực; nhân đạo viên mãn, anh nhường em kính. Đối với trên thì tận hiếu, dưới thì đề xướng lễ tiết tu thân, ngoài thì phục vụ chúng sanh, hành động hiện ra tinh thần tu đạo; có thể lấy thân làm gương, nội ngoại hợp đạo; tiến hay thoái không trái với điều nhân, danh và lợi không khinh suất; như vậy mới có thể đứng vững trước mọi người, mới có thể nắm bắt cơ hội tốt để tu bàn; từ bi hỷ xả, không có hai lòng. Luận về đạo, trong tam thí đều có thể dùng tâm chân thành, tận hết nguyện mình, thể ngộ rõ phật duyên tu bàn; đều phải trân trọng cơ hội tốt này, không có oán trách. Cực mà không oán trách gọi là có đức; có tài mà chịu cực, gọi là hiền tài. Cho nên, Bạch dương tu sĩ phải tận hết tâm sức mình, tuân theo tâm nguyện mình và liễu nguyện; xứng đáng được xem là không trái với tinh thần của người tu sĩ vậy.

Lượt xem: 1,381
te-cong-hoat-phat-tu-ngu

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

Lượt xem: 946
te-cong-hoat-phat-tu-ngu-1

Không biết tâm pháp tổ sư, học pháp chỉ có thể học bề ngoài.

Lượt xem: 983
nam-tinh-tan-te-cong-hoat-phat-tu-huan-

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.