Nhất Quán Đạo~Chứng kiến truyền đạo một giáp tý tại Đài Loan (tiếng Việt)

Chứng kiến truyền đạo một giáp tý tại Đài Loan

Nhất Quán Đạo~Chứng kiến truyền đạo một giáp tý tại Đài Loan (tiếng Việt)

Hậu Học Kính Chúc Quý Tiền Hiền nghe Pháp hoan hỷ!!!

https://www.youtube.com/embed/a_OgrMGOwcc

 

 

Lượt xem: 3,316
dao-mach-truyen-thua-luc

“Đạo ta phải được hành ra, mới gọi là đạo”, vạn pháp quy nhất, nhất qui về chúng sanh, nhất qui về Đạo, nhất chính là Đạo, vạn pháp chính là phải được sinh ra. Sỡ dĩ đạo phải được hành ra chính là phải phổ độ chúng sanh, là vì chúng sanh. Cho nên vạn pháp là phải được sử dụng trên mình chúng sanh, mới không bị mất chỗ pháp. Nếu như không sử dụng trên mình chúng sanh......
 

Lượt xem: 5,411
dao-thong-kim-tuyen-va-tu-dao

Ở giữa Trời Đất vũ trụ bao la, mọi việc đều không thoát khỏi cái “Lý”, vật nào cũng có cái “Đạo” của nó, như vậy chính là cái phép tắc trong thiên nhiên, huống hồ chi sự lưu truyền của Đạo mạch, cũng có những số lý của thiên nhiên, quyền hành về cái “sanh” và cái “tử” trong vũ trụ. Lão tử có nói: “Đại Đạo vô hình sinh dục Thiên Địa, Đại Đạo vô tình vận hành nhật nguyệt, Đại Đạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật, ......

Lượt xem: 994
luc-to-hue-nang-tu-huan

Vạn pháp đều do tự tâm sanh Giáng long phục hổ luyện nguyên linh Quán chiếu tự tại tìm bồ đề Bát nhã như thị về bĩ ngạn Phàm chư sắc tướng đều hư vọng...

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.