Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Ngữ

Các hiền sĩ dự qua pháp hội có cảm tưởng và cảm xúc gì không? Có hiền sĩ nào muốn phát tâm, phát nguyện không? Vì sao muốn các hiền sĩ phát tâm, phát nguyện? Vì sao Ngã Phật rất là đau lòng? Vì trước mắt tai kiếp đã đến ngang mày, lại có rất nhiều hiền sĩ thân ngồi ở đây, nhưng đại đa số chỉ tốn cái tâm tò mò, chẳng phải thật sự vì muốn hiểu biết đại đạo phổ độ mà đến. Các hiền sĩ đến đây là vì việc gì.....

Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát Từ Ngữ

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtraka3g3TFppc3dpczA/view?usp=sharing&resourcekey=0-lxa3N1WxCb3uUfkHFHkaiw

Lượt xem: 2,891
tin-den-tu-ly-thien

Chúng ta đều biết cuộc đời 『Vô thường』, nhưng chỉ có trải qua mới biết được sự vô tình và đáng sợ của nó ; chúng ta đều hiểu rõ sự quảng đại vô bờ của Thiên Ân Sư Đức, nhưng cũng chỉ có thể nghiệm qua rồi mới thấu hiểu được sự to lớn của nó, không có ngôn ngữ nào có thể diễn đạt, sự cảm động sâu sắc làm rung động lòng người . Mỗi lần nhớ đến tình thương của Thầy Tế Công và lời dặn từ bi của Thầy.....
 

Lượt xem: 2,692
bach-thuy-lao-nhan-dao-nghia-tap-yeu

Phật, là tại thế gian đã thành Phật, không phải sau này mới thành! Từ cổ xưa là không truyền dạy “Bí bảo”, mà nay được công khai ra. Đã nói cho các vị biết rồi, các vị không đi sâu vào trong tìm tòi tham ngộ, là không thể hiểu được. Lời huấn của Tiên Phật là ứng theo thế gian. Kinh điển do Thánh-Hiền để lại là cho chúng ta biết qúa khứ, chúng ta nhìn lại qúa khứ, ấn chứng hiện tại, xem xét coi có phù hợp với Trời....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.