Luân Hồi Du Ký Tập 2

Tế Phật: Các loài cầm thú và loài người là một, vì cùng ở trên mặt đất và được Trời Cao ban cho quyền sống giống nhau. Người và vật đều biết no, rét ấm, biết đau biết đớn, có tình cảm, có giác quan. Cả hai lúc không còn sự sống thì chẳng khác nào đồ phế thải. Thật là quý hóa vô cùng, nhân loại có được loài vật thân yêu do trời sinh ra để cùng chung sống.......

Luân Hồi Du Ký Tập 2

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakX1NhTlIwRTZhYWM/view?usp=sharing&resourcekey=0--NjWtUEauRSQxzWf81siuA

Lượt xem: 2,395
nhan-qua-oan-no-hien-hoa-thuc-luc

Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch sử, có hiện tại, càng có tương lai, có vui, có buồn càng có biết bao nhiêu nuối tiếc.Bao nhiêu người đóng vai kịch vui, bao nhiêu người đóng vai kịch buồn, biểu lộ trước mắt mọi người, đều không phải là cái tôi thật sự. Có lẽ địa điểm, thời gian, nhân vật không giống nhau, nhưng điều giống nhau là diễn viên đều mất đi bản chất thật sự.....

Lượt xem: 2,220
luan-hoi-du-ky-tap-1

Con người sinh ra đời, tuy thân xác lớn nhưng có khác nào hạt cát giữa biển khơi, như con kiến giữa cõi trần. Sở dĩ được kêu là: "vạn vật linh chi", tức loài linh thiên nhất của muôn loài là bởi trời phú cho tính người. Gần đây, bị tiêm nhiễm bởi phong trào bắt trước Âu- Mỹ, những phong tục tập quán hay của người dân bị phế bỏ,tính tình đã trở nên đen tối dấy loạn, dâm đãng, trộm cướp, tham ô, tồi tệ, tâm viên ý mã...

Lượt xem: 3,023
nhan-qua-bao-ung-va-luc-dao-luan-hoi

1) Vì sao gọi là nhân quả? Nhân tức là nguyên nhân; quả chính là kết quả.
2) Vì sao gọi là báo ứng? Sở dĩ gọi là báo ứng, đó chính là từ ‘nhân’ mà kết thành ‘quả’, rồi ‘quả’ lại là‘nhân’ để sanh quả khác, đó chính là sự hồi báo.Trong nhân có quả, trong quả có nhân; một nhân sanh ra nhiều quả.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.