Nhân Quả Oan Nợ Hiển Hóa Thực Lục

Cuộc sống là một con đường rất dài rất dài, trên con đường này có anh, có tôi, có lịch sử, có hiện tại, càng có tương lai, có vui, có buồn càng có biết bao nhiêu nuối tiếc.Bao nhiêu người đóng vai kịch vui, bao nhiêu người đóng vai kịch buồn, biểu lộ trước mắt mọi người, đều không phải là cái tôi thật sự. Có lẽ địa điểm, thời gian, nhân vật không giống nhau, nhưng điều giống nhau là diễn viên đều mất đi bản chất thật sự.....

Nhân Quả Oan Nợ Hiển Hóa Thực Lục

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakdVZFdWZPbGNxejA/view?usp=sharing&resourcekey=0-6ruYaJU0LpnS55MkdWvDYA

 

Lượt xem: 3,259
an-quang-phap-su-ket-duyen-huan

Ấn Quang Pháp Sư, họ Triệu, người Hợp Dương. Bác thông tôn giáo chuyên tu về tịnh, đã từng ở qua Chung Nam, Hồng Loa, Phổ Đà, đến năm 1930 tới Ngô (Tô Châu) xây dựng “Linh Nham” tịnh tông đạo tràng, lấy luân-thường nhân quả làm cơ sở để dạy người, niệm kinh vãng sanh Tây Phương làm quy túc, ấn tống năm triệu bộ sách Phật, hơn triệu bức tượng Phật. Mùa đông năm 1939 tại Linh Nham (Tô Châu).....
 

Lượt xem: 2,827
ca-tinh-hien-hoa

Cá Linh: Ta không cho phép các ngươi mở pháp hội, các ngươi quá ích kỷ tự lợi rồi! Các ngươi được may mắn mở pháp hội như thế, ta không phục đâu! Ta tuyệt đối không tha cho các ngươi đâu! Cho các ngươi cầu được đạo dễ dàng như thế, còn cái nợ mà các ngươi thiếu ta vẫn chưa trả  cho ta, các ngươi thật là đáng ghét! Ta hận các ngươi, các ngươi ăn thịt của ta, lột da của ta, nhai xương của ta để ..........

Lượt xem: 2,821
nhan-qua-bao-ung-va-luc-dao-luan-hoi

1) Vì sao gọi là nhân quả? Nhân tức là nguyên nhân; quả chính là kết quả.
2) Vì sao gọi là báo ứng? Sở dĩ gọi là báo ứng, đó chính là từ ‘nhân’ mà kết thành ‘quả’, rồi ‘quả’ lại là‘nhân’ để sanh quả khác, đó chính là sự hồi báo.Trong nhân có quả, trong quả có nhân; một nhân sanh ra nhiều quả.....
 

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.