Làm Tròn Hiếu Đạo. [Bài giảng Hiếu Đạo-Pháp Hội 19_20_2018 DL]

Trăm điều thiện chữ hiếu đi đầu

Làm Tròn Hiếu Đạo. [Bài giảng Hiếu Đạo-Pháp Hội 19_20_2018 DL]

Hậu Học Kính Chúc Quý Tiền Hiền nghe Pháp hoan hỷ!!!

https://www.youtube.com/embed/40p5veP37N4

Lượt xem: 932
nghi-ve-chu-hieu-trong-ngay-8-3

Người ta nói sau mỗi thành công của người đàn ông có bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng tôi nghĩ nó còn nhiều hơn thế

Lượt xem: 921
nhi-thap-tu-hieu

Trăm điều thiện chữ hiếu đi đầu...

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.