Ý Nghĩa Ăn Chay Thanh Khẩu - ÂN SƯ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT Từ Bi

Hiện nay trên toàn cầu, các nhà y học, nhà khoa học, tôn giáo, hay môi trường học cũng đều đồng tình việc ăn chay......

 

Ý Nghĩa Ăn Chay Thanh Khẩu - ÂN SƯ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT Từ Bi

Ý Nghĩa Ăn Chay Thanh Khẩu

ÂN SƯ TẾ CÔNG HOẠT PHẬT Từ Bi

Hiện nay trên toàn cầu, các nhà y học, nhà khoa học, tôn giáo, hay môi trường học cũng đều đồng tình việc ăn chay.

Tu đạo phải ăn chay là việc hết sức hiển nhiên, chúng ta muốn tu đạo trước tiên cần phải thanh khẩu. Bởi vì quá khứ do vô minh mà đã ăn qua biết bao nhiêu thịt chúng sanh, tạo ra rất nhiều tội nghiệp. Hôm nay cảm ơn Thiên Ân Sư Đức cho ta cầu đạo, học đạo, cơ hội tu đạo, hiểu được súc sanh và con người cùng một nguồn gốc, tự tánh bình đẳng, từ nay về sau thanh khẩu như tố, không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh, không tiếp tục tạo khẩu nghiệp, tạo tội, không kết ác duyên với chúng sanh.

Thanh khẩu như tố là trong quá trình tu hành thường phải chú trọng hành vi, chúng ta tu đạo trước tiên cần phải có tấm lòng từ bi, mà ăn chay là phương thức thực tiễn nhất. Hơn nữa thanh khẩu như tố có thể thanh tịnh thân tâm, ăn không thanh, thân thể cũng không thanh, thân bất thanh, tâm tánh làm sao thanh tịnh được?

1. Lập Nguyện Thanh Khẩu Có Thể Bảo Hộ Bản Thân ,Giữ Vững Giới Luật Không Thay Đổi

Vì sao ăn chay còn phải lập nguyện thanh khẩu? Vì có sự bảo hộ, có thể tự giới luật, cũng là trước nguyện sau đó giữ giới. Ở trong hỏa trạch tu hành (tu tại gia), do có nhiều thứ dụ hoặc, càn nhiễu.

Lập nguyện rồi, đối với những dẫn dụ mới có thể tự chủ, đối với tình cảm mới có thể tự khắc chế, từng chút một trong sinh hoạt, thời thời mới có thể phản tỉnh chính mình, đối với ràng buộc của nhân quả mới có thể sám hối, mới có thể liễu tội, liễu nghiệp, không lại tạo nghiệp. Có thể bảo vệ bản thân giữ vững giới luật thanh khẩu, không bị thay đổi bởi tác động của bên ngoài.

2. Lập Nguyện Thanh Khẩu Có Thể Tạo Dựng Nền Tảng Tu Đạo, Thành Tựu Chính Mình

Hiện tại ăn chay rất là phổ biến, trên Thế Giới có rất nhiều người cũng ăn chay. Nhưng nghĩ thử có mấy người nguyện ăn trường chay? Ăn chay một ngày, tới ngày thứ hai lại ăn thịt, có người là ngày mồng 1, 15, ngày thường cũng không ăn.

Tiên Phật từ bi: " Hôm nay có thể cầu được đạo cần phải trải qua 3 kiếp có tu, tu 5 kiếp mới có thể nghe đạo lý, kiếp này có thể thanh khẩu, là nhờ 10 kiếp tu hành, lũy thế có phúc phận tu đạo, có căn cơ, có đức của Tổ Tiên, không thể xem thường nhân duyên tu đạo thanh khẩu.

Chúng ta lũy thế có tu, chúng ta mới có thể là truyền thế thập đại đệ tử của Thế Tôn Thích Ca, cũng là trong 72 Thánh Hiền của Khổng Lão Phu Tử truyền tới nay, cũng có thể là truyền thế của Bồ Tát, thừa nguyện mà tới bàn đạo. Vì vậy hôm nay chúng ta lập nguyện thanh khẩu, là để tiếp tục căn cơ, là muốn thành tựu chính mình.

3. Lập Nguyện Thanh Khẩu, Mới Có Bằng Cứ Làm Chứng Minh

Có một số người sẽ cho rằng: " Ta đã phát tâm ăn chay rồi, tại sao còn lập nguyện thanh khẩu?" có một số người nói: "Bản thân hướng ơn trên phát tâm là đã làm rồi, tưởng Tiên Phật nhất định sẽ biết, hà tất phải lập nguyện?"

Đương nhiên phát bất kỳ thiện tâm nào, Ơn Trên đều biết. Bởi vì đối tượng muốn chứng minh không phải chỉ là ơn trên, mà còn là oan thân trái chủ của chúng ta. Chúng ta không có lập nguyện, chúng ta lấy gì làm bằng cứ chứng minh với oan thân trái chủ.

Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay đã cùng với chúng sanh tạo nên vô số sát nghiệp, không biết nợ biết bao nhiêu sinh mệnh ? Đây chính là nguyên do hình thành nên kiếp nạn. Mà oan trái của chúng ta từ lũy kiếp đến nay, phần lớn đều là bị ta ăn! Vì sát hại động vật là chiếm đoạt sinh mệnh của động vật, quyền tự do sinh tồn.

Chúng ta đều cần sinh mệnh, động vật thì không cần sinh mệnh sao? Tục ngữ nói: " ăn người 1 cân, trả 16 lượng". Những oan thân trái chủ với chúng ta đều sẽ tìm chúng ta đòi sự công bình. Lúc nghiệp lực hiện tiền, chúng ta lấy cái gì hoàn trả mới là công bình? Lấy cái gì để mặc cả, mới có thể câu thông với oan thân trái chủ?

Có người nói Ơn Trên là từ bi, khấu cầu Mẫu Nương từ bi, Tiên Phật từ bi, Thầy từ bi giúp chúng ta xoay chuyển! Nhưng Phật Lực không chống cự nổi Nghiệp Lực, duy có nguyện lực mới có thể chống nổi nghiệp lực! Chúng ta muốn cầu Ơn Trên từ bi, trước tiên lập nguyện thanh khẩu làm minh chứng.

Vì lập nguyện giống như lập khế ước, giống như chúng ta muốn tới ngân hàng vay vốn, cần có giấy tờ làm chứng minh, chứng minh chúng ta có làm, có tiết kiệm, còn có năng lực trả tiền, ngân hàng mới đồng ý cho ta mượn tiền.

Vì lập nguyện thanh khẩu cần chứng minh: Chúng ta từ nay không ăn thịt chúng sanh, sát hại sinh mệnh chúng sanh, không cùng chúng sanh kết oan trái, là thật sự phát tâm tới tu bàn đạo, giúp Tiên Phật cứu độ chúng sanh thoát li khổ hải, muốn lập nguyện liễu nguyện, muốn hành công lập đức. Có công đức rồi, Tiên Phật từ bi có thể giúp chúng ta câu thông với vô hình đại đức, cho chúng ta có cơ hội liễu nguyện, sau này sẽ làm công đức hồi hướng vô hình đại đức.

Vì vậy lập nguyện thanh khẩu tức là cùng với oan thân trái chủ của chúng ta làm một khế ước, chứng minh chúng ta muốn tu bàn đạo, muốn lấy công đức tu bàn đạo hoàn trả lại oan trái của chúng từ lũy kiếp.

4. Sau Khi Lập Nguyện Thanh Khẩu, Chính Thức Là Đệ Tử Của Thầy TẾ CÔNG HOẠT PHẬT

Sau khi lập nguyện thanh khẩu, mới thay đổi tư cách và thân phận. Nguyện thanh khẩu là tử hệ của Di Lặc Tổ Sư, sau khi tu đạo lập nguyện thanh khẩu, là nhân tài, chính thức là đệ tử của thầy Tế Công Hoạt Phật, có tư cách gánh vác Thiên Chức, Thế Thiên Tuyên Hóa, tư cách tu bàn đạo liễu nguyện, càng có cơ hội liễu tội liễu nghiệp.

Sư Tôn từ bi nói: "Lập nguyện kinh Thiên Địa, phục nguyện nguyên tâm hoàn, thủ nguyện như thủ mệnh, đương nguyện bất phụ Thiên" phải ghi nhớ lấy, lập nguyện là nhất thời, liễu nguyện là việc cả đời, từ thân phận hiện tại bất đồng, trách nhiệm phụ khởi.

Lại ghi nhớ, "chớ đừng đi được nửa đường lúc gặp nghịch cảnh, quên mất nguyện lập lúc ban đầu của chính mình, liễu thân phận chính mình". Phải kiên trì nguyện của chính mình, mới không lỡ mất nhân duyên với Ơn Trên, cũng không lỡ mất căn cơ lũy thế của chính mình!

Hoạt Phật Sư Tôn Từ Huấn

素食清口當立愿

Tố thực thanh khẩu đương lập nguyện

有愿有憑記先天

Hữu nguyện hữu bằng ký Tiên Thiên

三官大帝簿中記

Tam quan đại đế bộ trung ký

此後修程大步前

Thử hậu tu trình đại bộ tiền

大愿抵住前孽債

Đại nguyện chỉ trụ tiền nghiệt trái

免得修中擾心田

Miễn đắc tu trung nhiễu tâm điền

老師保證爾前債

Thầy bảo chứng Nhi tiền trái

以後建功漸補填

Dĩ hậu kiến công tiện bổ điền

冤愆不擾好修道

Oan khiên bất nhiễu hảo tu đạo

家家又可出大賢

Gia gia hựu khả xuất đại hiền

有餘功德報先祖

Hữu dư công đức báo Tiên Tổ

有餘功德報先祖

Lập nguyện trọng yếu diệu nan ngôn

立愿重要妙難言

Nguyện nhi bất lập vô bằng chứng

愿而不立無憑證

Hà Phật cảm tác chứng nhân tiền

5. Lập Nguyện Thanh Khẩu, Là Then Chốt Thành Thánh Thành Phật.

Lập nguyện thanh khẩu là yếu tố quan trọng thành Tiên thành Phật, là 3600 Thánh, 48000 Hiền. Khai đại phương tiện, vạn cổ cơ duyên không tiền tuyệt hậu, "tính mệnh song tu tốt vô lượng, Phật thể thánh linh bảo chứng Tiên". Có lập nguyện thanh khẩu và không lập nguyện có khác biệt rất lớn, quả vị không giống nhau.

Lâm Thương Khố đàn chủ kiến chứng nói: "Khác biệt nhiều như thế nào? Làm thế nào mới có thể đạt tới (cửu phẩm liên đài)? Giáo nhanh một chút" Thầy nói: " Rất đơn giản! Thanh khẩu như tố! Con có thể thanh khẩu như tố, mới có tư cách đến nơi Lão Mẫu. Thanh khẩu mới có tư cách thành tựu Tiên Phật!" Vì vậy chúng ta thời kỳ này tu đạo, Thầy khích lệ thành toàn chúng Đồ Nhi mau chóng thanh khẩu như tố. Vì sau khi chúng ta lập nguyện thanh khẩu, thật tốt tu dưỡng phẩm tánh, hàm dưỡng đạo đức, kỷ lập lập nhân, tự giác giác tha, đức tánh quang minh tự nhiên xuất ra, tin tưởng sau trăm năm, có thể chứng cửu phẩm liên đài, có thể trở về bên Lão Mẫu.

Lượt xem: 2,109
an-chay-khoa-hoc-va-dinh-duong

Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển chất và tinh thaanhf. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng, mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người.....

 

Lượt xem: 888
vi-sao-an-chay

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.