SƯ MẪU TẶNG CHÚNG TA 10 CÁCH TRỊ TẬT

1. Tật chấp tướng, dùng vô tướng tụng thức để trị. 2. Tật chấp ma, dùng trí tuệ chánh kiến để trị....

SƯ MẪU TẶNG CHÚNG TA 10 CÁCH TRỊ TẬT

SƯ MẪU TẶNG CHÚNG TA 10 CÁCH TRỊ TẬT 1. Tật chấp tướng, dùng vô tướng tụng thức để trị. 2. Tật chấp ma, dùng trí tuệ chánh kiến để trị. 3. Tật khoát lát, dùng ngậm miệng ít nói để trị. 4. Tật đố kỵ, dùng giới định tuệ hành để trị. 5. Tật nóng nảy, dùng hàm dưỡng tính tình để trị. 6. Tật dục vọng, dùng đạm bạc minh chí để trị. 7. Tật làm biếng, dùng phấn đấu tinh tấn để trị. 8. Tật phạm sai, dùng sám hối lập công để trị. 9. Tật vô minh, dùng chân nhân làm chủ để trị. 10. Tật lỡ lời, dùng truy tìm nguồn gốc để trị. Khởi điểm của tu đạo là buông xuống, điểm cuối của tu đạo là không giới hạn. Khởi điểm của bàn đạo là chịu cực, điểm cuối của bàn đạo là vô vi. Phải hướng về tu đạo viên mãn tiến bước, trừ bỏ tạp niệm, dục vọng, quét sạch bụi trần trong tâm, để tâm trở về không, quy về không, không (zero) đại biểu cho tự tin, đại biểu vô cực, đại biểu viên mãn. Tâm quy về không thì sẽ thanh tịnh, Tính quy về không thì sẽ viên mãn, Thân quy về không thì sẽ bình tĩnh, Việc quy về không thì sẽ đơn giản. Không nên chỉ bàn đạo, không bồi nội đức, phải làm lương y của chính mình, chữa trị tham sân si háo thắng ngạo mạn của bản thân.

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.