NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TRUYỀN ĐẠO PHỔ HÓA CHÂN KINH

Bàn việc thu viên thời mạt hậu Tuân mệnh đảm trách độ tam tào Việc lớn chỉ nhờ chúng hiệp lực Giúp Thầy san sẻ cứu anh hào...

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TRUYỀN ĐẠO PHỔ HÓA CHÂN KINH

NGUYỆT TUỆ BỒ TÁT TRUYỀN ĐẠO PHỔ HÓA CHÂN KINH Bàn việc thu viên thời mạt hậu Tuân mệnh đảm trách độ tam tào Việc lớn chỉ nhờ chúng hiệp lực Giúp Thầy san sẻ cứu anh hào Thông quyền đạt biến biết thời thế Khinh phàm trọng thánh lập đức cao Cải ác hành thiện lý nhân quả Biết rõ cầu đạo một bước siêu Tu đạo chúng trò rõ phương châm Chớ nên loạn động phải tuân mệnh Mây đen bao phủ khảo rối bời Dựa vào chân lý mà tồn tại Nhận rõ trách nhiệm của bản thân Thế Thiên tuyên hoá khéo thận trọng Khói hiệu bốn phương nổi cuồng phong Mạt vận kỳ ba bày chiến trận Tiếng gió tiếng mưa tiếng phong ba Liên tiếp nhiều tiếng hoảng chúng mê Việc Trời việc Phật việc thế gian Việc việc đều khiến trò khổ tâm Cẩn ngôn thận hành phải cân nhắc Đừng nên chuốc khảo ma quấy thân Không thể vượt quá hay bất cập Vấn đề này cần thuận thiên tâm Hành công lập đức hãy tiến lên Cố hết sức mình gánh giúp trời Được người ủy thác báo hết tâm Hy sinh tất cả tận hết mình Được Trời ủy thác phải thế nào Tan xương nát thịt khó đền đáp Nhận rõ thật giả khinh và trọng Nhận mệnh nghe Trời không trách người Hoạt bát tùy cơ xem tình hình Không thể cố chấp chuốc khảo đến Các trò lãnh ngộ lời Sư Mẫu Xử thế từng bước phải chú ý Trừ bỏ hình tướng tiến cẩn thận Để tránh sau lưng nói qua lại Trừ bỏ tranh đoạt giữ trung nghĩa Để tránh phong ba xảy đến thân Trừ bỏ ngã tướng nhìn mặt tốt Để tránh kiêu ngạo tự tôn bậy Trừ bỏ tư tâm tồn trung chánh Để tránh thiên lệch khởi sân tâm Trừ bỏ vọng niệm giữ vô vi Để tránh do dự tâm không thuần Trừ bỏ ngại khó ý lùi bước Để tránh cầu an mất nhân nghĩa Đồng tâm đồng đức tiến về trước Tôn Sư Trọng Đạo là tiêu chuẩn Không thể tùy tiện mặc ý mình Trời tối đường cùng đừng chạy bậy Đi sai một bước hận ngàn thu Hối hận không kịp bị tổn thương Xử thế tuân mệnh nghe điều khiển An phận tùy duyên vững từng bước Gọi lập tức đến xua đi ngay Đi sớm về khuya không sợ cực Tận tâm giúp Trời bàn việc lớn Tăng cường nỗ lực lập kỳ công Vững tin bác ái tồn thành kính Tuyên dương đạo đức cực tôn quý Quân Tử khinh suất sao uy nghi Thất lễ thì loạn sao trị người Lấy thân làm gương hoá đồng bào Noi theo Trời Đất làm hiền chân Tận dụng thời khắc ngày giờ tốt Liễu nguyện vất vả có mấy xuân Tài đức đầy đủ cơ hội tiến Thời cơ hoàn thành thuận thiên tâm Việc muốn tốt đẹp cần nhạy bén Có đức có tài bàn giúp Trời Không thể đảm trách sao giúp mình Vạn bát cơ nghiệp tùy ngươi chứng Việc lớn hoàn thành muôn đời vang Sau cùng dặn trò phải nhớ kỹ Chí thành không ngưng phải thuần chân Nam Mô Nguyệt Tuệ Bồ Tát (3 lần)

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.