Minh Tâm Phục Thiện

Tâm là chủ tể của vạn hóa. Nho giáo nói: Tồn tâm. Đạo giáo nói: Dưỡng tâm. Thích giáo nói: Minh tâm. Tam giáo đều lấy tâm là Đạo. Tâm có nhân tâm và Đạo tâm, nên có sự phân biệt giữa “duy vi” và “duy nguy”. Người sau không được chân truyền, chỉ biết Đạo ở nơi tâm mà không rõ Tâm ở đâu. Thường chắp lấy cái tâm bằng .....

Minh Tâm Phục Thiện

Quý Tiền Hiền Đại Đức xem chi tiết sách vui lòng truy cập link dưới đây!!!

https://drive.google.com/file/d/0B4b8U1nOtrakMjN4WkcxVWFUUlU/view?usp=sharing&resourcekey=0-mV2jumXMe3m4TpGOe2S3ow

Lượt xem: 4,063
quang-minh-tri-tue

Hiện nay vào lúc thiên khai văn vận, khắp nơi đều mở khoa tuyển: “tuyển lấy 3.600 Thánh, đề bạt 48.000 Hiền”. Sư Tôn, Sư Mẫu đồng lãnh Thiên Mệnh. Đến nay đã được 70 năm, cơ bút hiển hóa, tẩu mã điểm huyền, độ hóa vô số chúng sanh. Vậy mà người cầu Đạo rất nhiều, người chân tu thật luyện lại không cao. Nghiên cứu nguyên do: Nhân đạo không rõ, bất minh sự lý, hoặc trên đường tu đạo nảy.....
 

Lượt xem: 5,900
tam-bao-va-tu-dao

“Đạo” là gì vậy? Thỉ Tổ của Đạo gia là Lão Tử, trong Thanh Tĩnh Kinh có nói: “Đại Đạo vô hình, sanh dục Thiên địa; Đại Đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt; Đại Đạo vô danh, trưởng dưỡng vạn vật.” Nói đơn giản hơn, “Đạo” là Chủ Tể và căn nguyên sanh Thiên sanh Địa sanh vạn sự vạn vật trong vũ trụ này, cũng là chân lý duy nhất trong giữa vũ trụ. Tại trên thân người, chính là bộ não nhân loại chúng ta có thể suy nghĩ, là một điểm linh căn đó mà thân này có thể hoạt động, cũng là bổn lai diện mục của chúng ta đến từ Thượng Thiên......

Lượt xem: 2,444
minh-duc-tan-dan-tien-tu-luc

Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? " Đạo" là chân lý của Vô - Cực, khi được Trời phú cho con người thì gọi là linh - tánh. Cái linh - tánh này vốn thuần thiện vô ác, trong trắng vô nhiễm, do nguyên - nhân lạc xuống hậu - thiên, phải chịu khí - bỉnh câu thúc, bị vật dục che lấp, làm cho cái tánh vốn sáng suốt lại bị  nhiễm ngầm trong mê muội, tuy có tồn tại nhưng không biết là có tồn tại, chỉ biết .....

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ - LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Yếu Chỉ Tu Hành của Đại Đạo nhằm mục đích Minh Thiện Phục Sơ hướng tới Thế Giới Đại Đồng

ĐẠO CHI TÔNG CHỈ

Kính Thiên Địa, lễ thần minh, ái quốc trung sự, đôn phẩm sùng lễ, hiếu phụ mẫu, trọng sư tôn, tín bằng hữu, hoà hương lân, cải ác hướng thiện. Giảng minh Ngũ luân Bát đức, xiển phát Ngũ giáo Thánh Nhân chi áo chỉ, Khác tuân tứ duy cương

thường chi cổ lễ, tẩy tâm địch lự, tá giả tu chân, khôi phục bổn tánh chi tự nhiên, khải phát lương tri lương năng chi chí thiện, kỷ lập lập nhân, kỷ đạt đạt nhân, vãn thế giới vi thanh bình, hoá nhân tâm vi lương thiện, kí Thế Giới Vi Đại Đồng.

LỄ VẬN ĐẠI ĐỒNG THIÊN

Đại Đạo chi hành dã, thiên hạ vi công. Tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục, cố nhân bất độc thân kì thân, bất độc tử kỳ tử, sử lão hữu sở chung. Tráng hữu sở dụng, ấu hữu sở trưởng. Quan- quả- cô- độc- phế- tật giả giai hữu sở dưỡng.

Nam hữu phận, nữ hữu quy, hóa ố kỳ khí ư địa dã, bất tất tàng ư kỷ, lực ố kỳ bất xuất ư thân dã, bất tất vị kỷ. Thị cố mưu bế nhi bất hưng, đạo thiết loạn tặc nhi bất tác, cố ngoại hộ nhi bất bế, Thị Vị Đại Đồng.